viernes, 14 de septiembre de 2012

COMISSIÓ PER DEBATRE EL TEMA FRINGIL.LIDS, ENTRE LES PARTS IMPLICADES, EN EL PARLAMENT DE CATALUNYAFAÇANA PARLAMENT DE CATALUNYA.

PRELUDI.
 Tenint en compte que actualment, el marc normatiu aplicable a la captura d'ocells salvatges es troba en la normativa comunitària la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009 que diu en el seu article 9, que prohibeix la captura d’ocells salvatges, però preveu que els estats membres poden introduir excepcions, si no hi ha una altra solució satisfactòria, però tenint en compte que la captura sigui en unes condicions estrictament controlades i d'una manera selectiva i en petites quantitats.
També la normativa bàsica estatal vigent, es troba recollida a la Llei 42/2007, de 23 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i diu pràcticament el mateix.
Aquest govern va publicar el decret llei 2/2011 de 15 de novembre, per el qual s’anul·lava el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril –regal del tripartit- que anul·lava l’activitat ocellaire.
En el mateix decret llei, podem llegir que la Comissió Europea, d'acord amb la jurisprudència recaiguda a l'efecte, ha assenyalat que l'activitat tradicional de cant que es realitza a Catalunya podria ser assolida mitjançant la cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa a la captura en viu del medi natural, per la qual cosa ha indicat la necessitat d'avançar en aquesta línia.
També diu, que la reforma de la Llei en els termes exposats és una mesura que cal adoptar amb urgència per tal que l'activitat ocellaire, de reconeguda tradició a Catalunya, pugui tenir continuïtat en el marc d'una normativa específica que la faci compatible amb la conservació de la biodiversitat. Es van desprotegir les quatre espècies, i es van autoritzar excepcionalment la captura dels quatre fringil.lids amb un nombre màxim per espècie. Pinsà 46.885 exemplars, Cadernera 6.504 exemplars, Verdum 3.490 i Passerells 3.367.
  AVANÇAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL DECRET LLEI 2/2011 DE 15 DE NOVEMBRE.
 Amb el títol” Noves reglamentacions a aprovar per el departament d’agricultura sobre Fringil.lids”, el dia 3 d’agost d’engany, aquets bloc, publicava la notícia, arrel d’unes informacions interessades penjades en una web de caça.  
 El mes de juny, el Departament de Agricultura, va enviar als agents socials implicats  un avant projecte de reglament,  per la tinença i captura d’ocells fringíl·lids, per què els interessats i poguessin presentar les corresponents al·legacions. Aquest avant projecte és te de convertir en projecte, i  té d’esser la pedra angular de la futura llei per la regularització de l’activitat ocellaire.
 Ahir per tant, en una de les comissions del Parlament, s’escoltaven les parts interessades, ja que s’avia esgotat el termini de presentació d’esmenes al avant projecte, i abans de ésser debatut en el parlament pels diferents grups de la cambra.
El Parlament va invitar a diferents grups interessats , per que aquets poguessin  aportar les seves propostes, i així els diferents Partits que formen la càmera varen poder fer les preguntes pertinents i donar els seus punts de vista. Podeu veure els vídeos de les intervencions
PRIMERA TAULA FORMADA PER SUBDIRECTOR GENERAL SR. ALEX CUADROS I INSPECTOR EN CAP DELS AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT SR.JOSEP A. MUR.
DADES APORTADES PER EL SUBDIRECTOR GENERAL.
TAULA DE CAPTURES DES DE 1990.
Any      Verdum            Cadernera         Passerell          Pinsà Comú      Total
1989                                                   
1990     40,330              45,328              39,721              29,886              155,265
1991     38,421              46,176              38,202              29,715              152,514
1992     33,698              41,539              36,407              24,375              136,019
1993     31,221              39,506              26,509              31,695              128,931
1994     30,907              42,667              31,920              27,832              133,326
1995     32,852              41,285              35,775              109,912
1996     27,150              32,220              30,240              15,670              105,280
1997     27,805              32,878              30,993              16,320              107,996
1998     14338               29162               23118               66,618
1999     14493               43517               27301               22216               107,527
2000     36,504              24,693              56334               33594               151,125
2002     24693               56334               36,507              33594               151,128
2003     20,349              51,385              29510               32294               133,538
2004     13711               33357               22396               22159               91,623
2005     15375               31852               20549               20121               87,897
2006     19,458              43,000              28,721              31,222              122,401
2007     26021               44108               21755               23318               115,202
2008     28376               47880               21799               25585               123,640
2009     22704               56594               40885               38752               158,935
2010                                                    0
2011     1171                 3684                 1265                 10539               16,659
A REMARCAR 2011 NO ES VA ASSOLIR LES QUANTITATS AUTORITZADES.

CAPTURES PER L’ANY ACTUAL-2012-, EN EL SUPOSIT DE LA SEVA APROVACIÓ.

Pinsans: 57.000 exemplars.- Verdums: 3490 exemplars.- Cadernera: 8000 exemplars i Passerells 2000. 

AUTORITZACIONS REGISTRADES DEL DEPARTAMENT EN LA CAPTURA DE FRINGIL.LIDS.

DADES APORTADES COS D’AGENTS RURALS DE CATALUNYA. SR MUR.

L’activitat es troba en un moment d’impàs i pendent de regulació amb tot s’han fet les següents denuncies en aquests 2011 i 2012.
Denuncies per captura: 439 Falta administrativa.
Venda                            :99   Falta Administrativa.
Tinença il·legal             :47    Falta Administrativa.
Tràmit via penal          :36 (bàsicament per utilitzar xarxes japoneses i vesc. Intervé fiscal de l’estat). Falta   penal.

OFICINES COMARCALS DEL DEPARTAMENT AGRICULTURA.

Catalunya Central 2010
Oficines comarcals
40 en total a través de tot el territori.
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.