miércoles, 30 de noviembre de 2011

NOU PROJECTE DE LLEI

APLAUDIM AL GOVERN

Ahir us deia que avui podia ésser un gran dia, com així ha estat, ja que poden afirmar que la nostra tradició ocellaire segueix endavant gràcies a l’aprovació del Decret Llei 2/2011, de 15 de novembre, que es tramitarà com a Projecte de Llei pel procediment d’urgència.
Votació Decret Llei: a favor 106 vots.
En contra 22 vots
Abstencions 0

Primer aplaudim la valentia de CIU, per posar-lo sobre la taula i donar-nos el seu suport, ja que som conscients que no som un col•lectiu massa sorollós i la prudència moltes vegades ens ha perdut, no com d’altres que amb molt de soroll moltes vegades imposen la seva voluntat sobre la nostra.
El decret compren en si, dos temes importants, el primer descatalogar els fringíl•lids alhora de donar unes normes excepcionals transitòries per a la captura fins desembre de 2011. Entenem que a partir d’ara es desenvoluparà un nou reglament, que quedarà ja com a Projecte de llei, per els anys vinents.

Segon agrair a PSC i PP, el seu recolzament al col•lectiu ocellaire, ja que amb els seus vots han aconseguit que aquest, tornés a renéixer desprès de dos anys horrorosos. Els ocellaires amb els últims anys del tripartit, hem perdut un pes molt important dintre la societat, tots som conscients que des de determinades esferes se’ns ha intentat criminalitzar, i això s’ha traduït en molts casos en una baixada important de la nostra afició.
Aplaudim també al PP, quant ha afirmat que el vesc i la xarxa son mètodes , que estan en el mateix nivell i era una agressió a una part del col•lectiu si no es deixava caçar en vesc, per això demanava que es tornés al redactat del 2003 sobre aquets tema. Han defensat aferrissament la caça en barraca, típic de les Terres de l’Ebre.
El colectiu que representem, els hi diem que amb la defensa del vesc,ens hi trobaran sempre.

Tercer ERC, cada vegada sorprèn menys, ja que ja es sabut el batibull constant dels seus directius, i ens ha sap molt de greu, que no ens donessin el seu suport, ja que alguns dels seus actius havien estat grans defensors de la nostra tradició. Una més de ERC, que de nou ens veta igual que va passar amb el tema vesc. Ens preocupen les seves paraules quant afirmen que estant d’acord amb CIU, perquè la finalitat última sigui tendir a l’eliminació de la caça silvestre.
Al Senyors de ERC, els hi voldríem dir que nosaltres també estem en desacord amb el tràfic il•legal d’ocells, però no fa falta que afirmin coses sense constància, com que determinats ocells en el mercat es poden arribar pagar entre 6.000 i 12.000 euros.
Podríem coincidir en el dubte que tenim tots, que la cria en captivitat sigui un èxit, i discrepar en el tema del vesc.

I que dir de Iniciativa Verds, primer els ocellaires hem sofert una agressió verbal, quant ens han tractat de Lobbys i seguidament a culpat al govern de manca de diàleg. Senyors de Iniciativa Verds treguin-se les caretes, que ja amb diran el diàleg que Vostès, van mantenir amb el col•lectiu amb set anys de mandat.
A per cert en nom dels companys de la Plataforma Tradició Ocellaire, donar-los les gràcies per la propaganda que la Diputada ens va fer en el Parlament.
El seu vot en contra va anar acompanyat, com no podia ser menys, d’avisar-nos que ho denunciaran a Europa.

I finalment, que dir de Ciutadans i Solidaritat, el primer ha parlat “d’holocaust ocellaire” tot i fen bromes i d’abusos i maltractament d’ocells i el segon ha seguit amb el mateix “holocaust d’ocells” i ha arribat a afirmar que per un ocell es podien arribar a pagar 120.000 euros, que els hi voleu dir, que no saben res sobre el tema hi per el que sembla tampoc en volen saber.

Finalment donar les gràcies al Sr. Agustí López, per la seva defensa última del col•lectiu, del que ha arribat a afirmar que era el “pilar de les tradicions rurals de Catalunya”.
Ens ha agradat la diferenciació que ha fet entre Captura i Caça i de la rèplica que ha fet a Inicitiva Verds, que els hi a recordat que “ells no tenen que donar cap lliçó, ja que tots sabem, que per no descatalogar els ocells, el fiscal de Medi Ambient va imputar a dues persones de la mateixa formació.

Finalment demanar al Govern, que al col•lectiu ocellaire pugui ajudar i dir la seva, en el desenvolupament d'aquest Projecte de llei.

lunes, 28 de noviembre de 2011

miércoles, 23 de noviembre de 2011

INFORMACIÓ SOBRE DOCUMENTACIÓ PER ANAR A CAPTURAR.2011.

INFORMACIÓ EXTRETA WEB FCC.
La data en que figura el document, fa sospitar que han esperat molt de temps per informar de com es tenen de fer les coses. Pensem que el primer dia de captura es dijous (24-11-2011), i el més calent està l’aigüera, ja veurem com agilitzaran les coses, esperem anar a capturar abans de Nadal.

PER SOL•LICITAR LA AUTORITZACIÓ PER ANAR A CAPTURAR.

- 1.-Es tindrà que omplir la sol•licitud el resum de la qual trobareu més avall. De la forma que s’indica en la mateixa. I es tindrà que entregar a la FCC. Adjuntant fotocopia del DNI.
- 2.-La FCC recull les sol•licituds i os te d’entregar una copia segellada de la mateixa.
- 3.-La FCC distribueix les captures i fa arribar a DGMN(Medi Ambient) la proposta per tal que expedeixi les autoritzacions.
- 4.- La DGMN envia autoritzacions i anelles a la FCC per la seva distribució.

IMPORTANT: Els ocells han de ser anellats en el moment de la captura, abans del seu transport.

DOCUMENTS NECESARIS PER A CAPTURAR.

1.- Autorització DGMN.
2.- Llicència tipus B.A treura a través de la Delegació de Medi Ambient de cada comarca.Import 11,40 Euros.
3.- Permís coto.
4.- Ser soci d’una societat ocellaire.

Els ocellaires que no vulguin capturar no fa falta que es treguin les llicències de caça.

COM OMPLENAR LA FULLA.
========================.

Sol•licitud per la captura en viu i possessió d’ocells fringíl•lids per a la cria en captivitat adreçada a les activitats tradicionals de cant per a l’any 2011.
==============================================================

Dades d’Identificació del Sol•licitant: Omplir tot. Cognoms i nom. Adreça. Població. Comarca. Nª Telèfon contacte. Nom de la Societat inscrita FCC. Nº tarja federativa.

Objecte de la sol•licitud: No omplir?. A preguntar Medi Ambient.

Signatura sol•licitant: omplir amb la data que entregueu la fulla amb la còpia.

D’acord amb la FCC a l’interessat li correspon. No omplir.

Nota: complicitat per què això funcioni ràpid, ja que a data d’avui la FCC, encara no ha enviat el document, això si el trobareu penjat a la seva web.

martes, 22 de noviembre de 2011

NOVA CAÇICADA DE LA FCC.

De nou la Federació Catalana de Caça ( FCC ), ens sorprèn i amb data d’avui mante el col•lectiu ocellaire en blanc – o sigui sense informació – no sabem que cal fer alhora de capturar fringíl•lids i per tant la gent s’intranquil•litza.
Nosaltres per la nostra part, em trucat a la FCC, i la persona que si ha posat ens ha comunicat que estava esperant la documentació de Medi Ambient, però fetes les consultes pertinents i tornant a rellegir el decret, sembla clar que la resposta la té la FCC.
Per tant de nou ens sentim enganyats, ja que per lo que hem sabut a última hora del dia d’avui, la informació la donaran aquest cap de setmana els seus escolanets – o sigui els seus presidents comarcals- recordant-nos a tots qui mana. Això segons el nostre entendre, serà un greu problema per els presidents, que a corre-cuita tindran que preparar la documentació per entregar-la lo mes aviat possible a la Federació. Ja que a mes d’això, tindran que parlar amb els caçadors per el tema dels cotos i això tots sabem que pot ser un problema afegit.

Recordem que amb la llei a la ma, aquest dijous seria el primer dia per poder capturar.

Mirant mes avall en el mateix bloc, i amb el títol “Reflexions sobre el nou Decret”, podeu trobar que era més factible fer-ho com deia el primer borrador, ja que segons el mateix decret era Medi Ambient de cada comarca el que expedia els permisos i les anelles de captura, pensem que això hagués facilitat molt les coses i que probablement s’hauria capturat abans.

Amb tot el que hem pogut saber, sense poder confirmar, sembla ser que es demanarà, està en possessió de la Federativa, fotocopia del DNI, i una autorització escrita que suposem entregarà la FCC amb l'import corresponent.

Ens donarem per satisfets si amb aquest escrit, la FCC es dona més cura del problema alhora que pugui servir d’informació per tots els intranquils que ja somien en sortir a capturar.

lunes, 21 de noviembre de 2011

PUBLICACIÓ DOG AUTORIZATCIÓ FRINGIL.LIDS.

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 2/2011, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011. (Pàg. 59293)


--------------------------------------------------------------------------------

DECRET LLEI

2/2011, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011.

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

A Catalunya l'activitat de captura d'ocells fringíl·lids del medi natural per a la seva tinença en captivitat amb la finalitat d'ensinistrament per al cant forma part d'una tradició fortament arrelada que es realitza entorn de societats ocellaires.

Actualment, el marc normatiu aplicable a la captura d'ocells salvatges es troba constituït pel que estableixen els tractats i la normativa internacionals, la normativa comunitària, la legislació bàsica estatal i la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya en el marc de les seves competències.

En l'àmbit de la normativa comunitària la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, estableix la prohibició de capturar els ocells salvatges, però, d'acord amb el seu article 9, preveu que els estats membres poden introduir excepcions, si no hi ha una altra solució satisfactòria, entre d'altres motius, per permetre, en condicions estrictament controlades i d'una manera selectiva, la captura, la retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinats ocells en petites quantitats.

La normativa bàsica estatal vigent en la matèria es troba recollida a la Llei 42/2007, de 23 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que, d'acord amb la normativa comunitària, estableix la prohibició de capturar en viu animals salvatges. No obstant això, també permet un règim d'excepcions, que pot ser regulat per la legislació autonòmica per a espècies concretes, sota condicions molt estrictes i en determinades circumstàncies.

El marc legal descrit i la jurisprudència comunitària existent sobre això assenyalen clarament com a requisits essencials per a l'autorització d'excepcions per part de les autoritats competents que es justifiqui que no hi ha cap altra solució satisfactòria per assolir la finalitat pretesa, que les captures són en petites quantitats i que es realitzen en condicions estrictament controlades i de forma selectiva.

La manca d'una solució alternativa satisfactòria constitueix la limitació més important per poder regular un règim d'excepcions i en aquest sentit la Comissió Europea, d'acord amb la jurisprudència recaiguda a l'efecte, ha assenyalat que l'activitat tradicional de cant que es realitza a Catalunya podria ser assolida mitjançant la cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa a la captura en viu del medi natural, per la qual cosa ha indicat la necessitat d'avançar en aquesta línia.

La normativa catalana vigent que regula la captura d'ocells salvatges es troba continguda al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

La regulació prevista en aquesta Llei conté determinades previsions en relació amb la possibilitat d'autoritzar excepcions a la prohibició de captura respecte de quatre espècies d'ocells fringíl·lids que, d'una banda, contradiuen la normativa estatal i comunitària i, d'una altra, no resulten ajustades als criteris d'actuació assenyalats per la Comissió Europea en relació amb aquesta qüestió. En aquest sentit, recentment la dita Comissió ha posat en qüestió que les excepcions autoritzades a Catalunya compleixin les estrictes condicions de l'article 9 de la Directiva 2009/147/CE d'acord amb la interpretació de la Comissió i la Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

D'altra banda, el passat 13 de juliol de 2011, la Conferència Sectorial de Medi Ambient va aprovar les directrius tècniques per a l'adaptació de l'extracció de fringíl·lids del medi natural a l'article 9 de la Directiva d'aus esmentada.

Vist l'estat actual de la qüestió es considera que concorren raons extraordinàries i urgents que fan necessari procedir a una modificació immediata del Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

En primer lloc, cal modificar l'article 9.2 que permet l'ús del vesc per a la captura de petites quantitats d'ocells. Aquesta previsió qüestiona la normativa estatal i comunitària, per la qual cosa ha de ser suprimida per incloure en el seu lloc una remissió als mètodes de captura previstos a la normativa comunitària i legislació bàsica estatal.

En segon lloc, cal modificar l'article 34.3 relatiu a les quatre espècies d'ocells fringíl·lids que poden ser objecte de captura, ja que aquest prohibeix taxativament la captura i tinença de femelles d'aquestes espècies. Aquesta prohibició ha de quedar sense efecte, ja que la seva vigència impedeix implantar i regular a Catalunya la pràctica de la cria en captivitat com a solució satisfactòria per a mantenir l'activitat tradicional de cant, d'acord amb les indicacions de la Comissió Europea.

En la mateixa línia, la tercera modificació que cal introduir és la supressió de l'annex de la Llei de les quatre espècies d'ocells fringíl·lids previstes a l'article 34.3, per tal d'igualar el seu tractament amb la resta de territoris en els quals aquestes espècies no són objecte de cap règim de protecció especial.

La reforma de la Llei en els termes exposats és una mesura que cal adoptar amb urgència per tal que l'activitat ocellaire, de reconeguda tradició a Catalunya, pugui tenir continuïtat en el marc d'una normativa específica que la faci compatible amb la conservació de la biodiversitat. Per això, la present disposició estableix que el Govern haurà d'adoptar aquesta normativa en el termini màxim de sis mesos.

Amb la mateixa finalitat, també es constata la necessitat d'autoritzar de manera excepcional i transitòria un règim de captures per a l'any 2011. La mesura es justifica per la situació extraordinària en què es troba actualment l'activitat ocellaire a Catalunya, arran de la derogació per l'Ordre AAM/29/2011, d'11 de febrer, del règim de captures que regulava l'Ordre de 21 de juliol de 1999, a la qual cosa s'afegeix el fet que des de l'any 2009 no s'han atorgat autoritzacions excepcionals de captura. Tot això es veu agreujat també per la prohibició legal de capturar femelles. Les circumstàncies descrites configuren una situació excepcional que pot afectar negativament l'activitat, si de forma immediata no s'adopten mesures que facilitin la seva viabilitat en condicions idònies i que permetin iniciar la pràctica de la cria en captivitat sense més demora. D'acord amb això, el règim excepcional de captures previst en la present disposició es configura com a extraordinari i s'autoritza només per a l'any 2011.

La concurrència de les raons exposades justifica la necessitat extraordinària i urgent d'aquest Decret llei, d'acord amb el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Modificació del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril

1.1 Es modifica l'apartat 2 de l'article 9, que passa a tenir la següent redacció:

“2. Pel que fa als ocells, els mètodes de captura són els previstos a la normativa comunitària i legislació bàsica estatal. Pel que fa als rosegadors, excepcionalment, es poden utilitzar substàncies enganxoses per al control de plagues si per qüestions sanitàries, de seguretat o d'urgència es justifica la necessitat i sempre que aquesta activitat no pugui afectar cap espècie protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot ser duta a terme per personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures adequades per evitar al màxim el patiment de l'animal.”

1.2 Es modifica l'apartat 3 de l'article 34, que passa a tenir la redacció següent:

“3. D'acord amb el que s'estableixi per reglament, es pot autoritzar la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública d'exemplars de pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell (Carduelis cannabina) per a activitats tradicionals relacionades amb el cant, sempre que no comportin un detriment per a les poblacions d'aquestes espècies.”

1.3 Se'n modifica l'annex:

“Supressió de l'annex de les espècies: pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell (Carduelis cannabina).”

Article 2

Règim de captures d'ocells fringíl·lids que s'autoritza excepcionalment per a l'any 2011

2.1 S'estableix el següent nombre màxim de captures d'ocells fringíl·lids per a l'any 2011:

Pinsà comú (Fringilla coelebs): 46.885 exemplars.

Cadernera (Carduelis carduelis): 6.504 exemplars.

Verdum (Carduelis chloris): 3.490 exemplars.

Passerell (Carduelis cannabina): 3.367 exemplars.

2.2 Les persones interessades podran dirigir les seves sol·licituds, d'acord amb el model normalitzat que facilitarà la Federació Catalana de Caça, a qualsevol de les seves seus, la qual entregarà una còpia, segellada i datada, a la persona interessada.

Un cop rebudes totes les sol·licituds la Federació Catalana de Caça realitzarà la distribució dels exemplars a capturar, per cadascuna de les espècies i per cada autorització, fins a arribar al nombre màxim d'exemplars esmentats anteriorment i en una proporció de 75% de mascles i 25% de femelles.

La Federació Catalana de Caça, un cop efectuats aquests càlculs per a cadascuna de les sol·licituds, els farà arribar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, per tal que, d'acord amb aquesta proposta, expedeixi les oportunes autoritzacions.

Aquestes autoritzacions, un cop atorgades, seran retornades amb les corresponents anelles, a la Federació Catalana de Caça, per a la seva distribució entre els sol·licitants.

Aquestes autoritzacions seran personals i intransferibles, amb la finalitat de captura en viu i possessió per a la cria en captivitat adreçada a les activitats tradicionals de cant.

Per realitzar la captura en viu, el titular de l'autorització ha d'estar en possessió de la llicència de caça tipus B i tenir permís del titular de l'àrea de caça, així com ser membre d'una societat ocellaire degudament inscrita a la Federació Catalana de Caça.

2.3 Els ocells capturats han de ser anellats al medi natural pel titular de l'autorització amb les anelles que la Federació Catalana de Caça li hagi proporcionat, sempre abans del seu transport. El titular de l'autorització haurà de formalitzar les fitxes de captures segons model normalitzat, les quals s'hauran de retornar emplenades juntament amb les anelles que no s'hagin utilitzat a la Federació Catalana de Caça, que les farà arribar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat abans del 31 de gener de 2012. L'incompliment d'aquesta condició comportarà la inhabilitació per obtenir autorització per capturar en viu ocells fringíl·lids l'any 2012.

2.4 El mètode de captura autoritzat és la xarxa abatible, que no es pot utilitzar en cap tipus d'abeurador, natural o artificial ni es pot posar aliment a disposició dels ocells, excepte dels utilitzats com a reclam. Només es permet l'ús d'una xarxa abatible per persona autoritzada. La distància entre xarxes abatibles de diferents persones autoritzades ha de ser superior als 100 metres.

2.5 Es permet l'ús de reclams vius, sempre que es tracti d'exemplars sans i en nombre màxim de cinc exemplars per espècie i xarxa abatible en ús. En cap cas es poden emprar reclams cegats o mutilats, magnetòfons i aparells que reprodueixin els sons dels ocells. Els reclams s'han de mantenir en correctes condicions higienicosanitàries.

2.6 Resta prohibida la comercialització dels exemplars silvestres capturats.

2.7 El període hàbil per a la captura dels ocells fringíl·lids es fixa en els dies següents:

Dies hàbils: tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins al 31 de desembre de 2011.

2.8 L'incompliment de les previsions establertes en aquest article se sanciona de conformitat amb el que estableix el títol setè del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

Disposició addicional

En el termini de sis mesos, a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, el departament competent en matèria de medi natural ha de reglamentar la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública de les quatre espècies d'ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant, així com els seus mètodes de control.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 15 de novembre de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(11.319.102)

viernes, 18 de noviembre de 2011

REFLEXIONS SOBRE EL NOU DECRET.

REFLEXIONS SOBRE EL DECRET APROVAT.

Primer informar, que l’actual decret és provisional en tant no s’aprovi el definitiu a través de la llei Omnibus, que suposem serà ens els propers mesos.
En la seva disposició addicional, queda clar que en el termini de sis mesos, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest decret, el Departament D’Agricultura ha de reglamentar la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i exhibició pública de les quatre espècies d’ocells fringil.lids per a activitats relacionades amb el cant, així com els mètodes de control.
Per la nostre banda, hem intentat comparar l’actual decret, amb el presentat per el Departament d'Agricultura el 28 de setembre passat, aquell recordeu que era inacceptable pels ocellaires, segons la Federació.

- La FCC, llavors deia “No permetre la discriminació de que tan sols puguin capturar 4.000 dels aproximadament 8.000 ocellaires federats, i a sobre amb la obligatorietat de la cria amb captivitat”. En l’actualitat i en vista del temps que estem, ja veurem quants ocellaires demanen la llicencia, i en molts casos pensem que sols serà per obtenir les anelles. L’apartat de sorteig no hi surt en el segon decret ja que la FCC, ja farà que no sigui necessari.
- El número d’exemplars a capturar es el mateix, o sigui: Pinsà -46.885 exemplars-, Cadernera – 6.504 exemplars-, Verdum .3.490 exemplars-, Passerell -3.367 exemplars- , però tots sabem que no es al mateix capturar al desembre que al setembre.
- On varien substancialment els dos decrets, és en qui expedeix les anelles i les autoritzacions personals, ja que en un principi era el Departament d’Agricultura, i en la nova llei, tots tindrem que passar per la FCC. Això, pensem era el més important per la Federació, ja que podia perdre cert control sobre els ocellistes, i el seu poder recaptatori podria veure’s minvat.
- La disposició addicional és la mateixa en els dos decrets.
- La cria en captivitat, és un punt a debatre i en el que no se’ns ha preguntat, segueix per igual en els dos decrets, i en el que pensem hi hauria molt a discutir.
- I en els mètodes de captura tot segueix igual.

Per tant desprès d’haver analitzat per sobre els dos decrets, vosaltres que penseu, valia la pena haver remogut cel i terra per aconseguir això en les dates actuals?
Els de les terres endins molts no capturarem, i molts pensem que per fer això en el temps actual millor era no fer-ho.
¿ I que en penseu que tot estigui manipulat per la FCC, que com sempre farà i desfarà a la seva conveniència?
¿ I que pensaran aquells partits que als que s’havia demanat el recolzament i que se’ls han saltat a la torera?

Els ocellistes seguim sense decidir, i de nou és la FCC, qui decideix per nosaltres sense consultar-nos. Volem volar i anar on puguem decidir els nostres problemes i necessitats.
¿ Heu vist la foto dels membres de la FCC amb el President Mas ? ¿quants ocellistes hi heu vist?.
Finalment informar, que l’actual decret es per aquest any .Si no traieu aquest any la llicència no passa res , l’any que bé la podreu treure sense problema.

martes, 15 de noviembre de 2011

NOU DECRET APROVAT

NOU DECRET PROVISIONAL PER EL 2011.


La secretaria de la presidència del govern, ens han confirmat que el dimarts (avui) s'ha aprovat el decret ocellaire per el 2011. Us passem un resum del decret, sempre seguin les instruccions de la secretaria de la presidència.

-El preàmbul especifica que tot va dirigit a la cria en captivitat.

- El decret descataloga els fringíl•lids (pinsà, passerell,verdum i cadernera).

-El mètode és la xarxa abatible.

-S'hauran d'omplir uns formularis indicant el nombre d'ocells que es vol capturar cada persona i s'enviaran a la Federació Catalana de Caça.

-La FCC mirarà el nombre total d'ocells demanats pels aficionats, i si es supera el nombre total d'ocells per espècie que figura al reglament, la FCC recalcularà en nombre d'ocells que tindrà cada ocellaire.

- Desprès de calcular això, la FCC ho portarà a Medi Natural i ells ho miraran i faran les autoritzacions pertinents.

-es podrà capturar un 75% mascles, i un 25% femelles.

-calculem que seran entre 7 i 14 ocells per persona, depenen de les autoritzacions enviades. Com mes llicències, menys ocells per persona.

-Es posaran anelles als ocells capturats aquest any.

-Els dies hàbils seran dijous dissabtes diumenges i festius fins el 31 desembre, un cop es tinguin tots els papers en regla i els permisos.

lunes, 14 de noviembre de 2011

LAMENTABLEMENT DE NOU TENIM QUE PARLAR DE LA FEDERACIÓ.

LA COACCIÓ DE LA FEDERACIÓ.


Aquest cap de setmana, un company va assistir a un concurs dels molts que organitza la Societat la Primavera del Bages a Sant Joan de Vilatorrada. La sorpresa del company va ésser majúscula al trobar el galliner esvalotat. Un tal Sebastian Pérez, per el que es veu apareix entre setmana, quant no hi ha ocellaires, amenaçant a l’amo del local, dient-li que ell personalment avisarà als forestals perquè requisin els ocells, d’aquells que no tinguin la Tarja Federativa, a més de que li farà tancar el local per a concursos.

Lamentable e indignant , ja que tots coneixem aquest personatge, però des de que és el titella de la Federació ja és creu amb dret a tot. Tots som conscients, que personatges com aquest ens fan mes mal que bé. Per sort impera la democràcia i aquesta ens permet dir les coses tal com són, no tal com pretenen alguns que siguin.

Sr. Sebastian, deixi tranquils els ocellaires de la societat de Manresa i cuidis de la seva feina, que molt ens temem, que durant la temporada més d’una vegada tindrem que parlar de la seva persona.

Per cert Sr. Sebastian, li definirem el que significa democràcia per el seu coneixement, segons el “Diccionari de la llengua catalana” : es el sistema basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d’interès col•lectiu. Això be a compte de la reunió que vostè va fer amb els presidents de la comarca, en la que assegurava que la seva elecció havia estat democràtica, com veurà no en va tenir res de democràtica.

Per últim, de nou diem que estem farts d’aquesta gent. Els ocellaires volem decidir el nostre futur, ja que hem perdut la fe en els membres de la Federació Catalana de Caça –FCC- i el nostre futur es incert, no podem viure any rere any de mentides. Tenim una Federació que nomes mira els seus interessos recaptatòries, i constantment pressiona el col•lectiu ocellaire . Estem de capa caiguda davant l’opinió pública, gràcies en molta part a ells, que no han sabut gestionar la informació.

La nostra taula de salvació, només radica que l’actual govern pugui desprotegir els fringíl•lids i que la única finalitat no siguin els concursos de la Federació.

jueves, 10 de noviembre de 2011

NORMATIVA OCELLAIRE APLICABLE A DIA DE AVUI.

NOTA INFORMATIVA PER A LES PERSONES QUE PRACTIQUEN
L’ACTIVITAT OCELLAIRE AMB OCELLS FRINGÍL•LIDS (PINSÀ,
VERDUM, CADERNERA I PASSERELL)

Atesa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Ordre
AAM/29/2011, d’11 de febrer, per la qual es deixa sense efecte el règim de
captura en viu d’ocells fringíl•lids per a activitats tradicionals previst a l’Ordre de
21de juliol de 1999 (DOGC núm. 5824, de 23 de febrer), i mentre l’ordenament
català no reguli les excepcions a la prohibició de captura i possessió d’ocells
fringíl•lids, queda sense efecte el seu règim de captura en viu per a activitats
tradicionals.

Per això, i pel que fa a l’expedició de llicències de caça, us informem
que no és necessària l’obtenció de la llicència de caça de tipus B
(sense armes de foc i assimilables) per a la possessió i exhibició
pública d’ocells fringíl•lids i mentre no s’estableixi una nova regulació.

Nota: Les persones que l’any 2009 obtingueren l’autorització excepcional nominal
per a la captura en viu, la tinença i l’exhibició pública d’ocells fringíl•lids per a
activitats tradicionals i que, com a conseqüència posseeixin exemplars d’ocells
fringíl•lids, poden mantenir la seva possessió i exhibir-los en concursos de cant
sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3.1 de l’Ordre de 21 de
juliol de 1999 i que són els següents:

- Disposar de l’autorització excepcional nominal per a la captura en viu, la
tinença i l’exhibició pública d’ocells fringíl•lids per a activitats tradicionals,
de l’any 2009.

- Ser membre d’una societat d’ocellaires federada a la Federació Catalana
de Caça i disposar d’un certificat, validat per la Federació Catalana de
Caça, on el president de la societat ocellaire certifiqui la participació del
membre de la societat en concursos oficials de cant.

- Disposar de la targeta federativa de la Federació Catalana de Caça vigent.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

CONCLUSIONS ELECCIO PRESIDENT COMARCAL MANRESA BERGA

CONCLUSIONS DE LA REUNIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA AMB ELS PRESIDENTS DE LES ENTITATS DE LA COMARCA MANRESA – BERGA.

Després de presenciar ,al nostre entendre, el llastimós espectacle que van donar els membres de la Federació en la reunió , dona la sensació de que en l'actualitat la Federació Catalana de Caça, és una espècie de coto totalment reservat per els amics del President. És com una empresa privada en la que ells son els “putos” amos absoluts, i la governen com una dictadura pura i dura, com en les millors èpoques franquistes.

En que ens basem per poder dir això:

Primer: En que van variar la data de la elecció, segons els va convenir a ells, al•legant que l’hotel estava ocupat amb un altre reunió el dissabte dia 15, per tant de forma precipitada es van enviar cartes de la convocatòria, un fet que va provocar que alguns presidents no tinguessin la convocatòria.

Segon: No es va seguir una norma democràtica important, ja que en l’iniciï de la reunió no es va passar cap llista de les societats que assistiren en l’acte. El perquè es va fer d’aquesta manera, suposem que va ésser per poder dir el que vulguin, ja que com sempre es muntaran la pel•lícula que més els convingui.

Tercer: Van usurpar de forma flagrant la legitimitat democràtica que resideix en els presidents de la Comarca Manresa – Berga, ja que per tradició ,inclús en temps franquistes-,eren ells els que convocaven la reunió i elegien els seus representants.
El Sr. Zarzoso – president en funcions de la Territorial de Barcelona- va afirmar al respecte, que ho feien ells i punto, al que no li agradés podia marxar.

Quart: El Sr. Zarzoso, que dies abans havia deixat molt clar que per ser candidat no calia ser president d’una societat, i que ho podia fer qualsevol soci d’una entitat de la Comarca Manresa – Berga. Aquest senyor va quedar retratat al no deixar presentar el secretari en funcions de la comarca la temporada anterior ,Sr. Josep Vilalta, qui és soci antic de la societat la Primavera del Bages, per no residir a la comarca.
A més el fet també revesteix gravetat ja que la comunicació aquest que no es podia presentar li fou enviada per carta el mateix divendres dia 14 d’octubre, quan el primer fax enviat pel Sr. Vilalta comunicant la seva decisió de presentar-se a la elecció estava datat del dia 7 d’octubre a les 13.26 hores.
En vista de la perplexitat dels asistents, de nou el Sr Zarzoso va deixar entreveure el seu tic dictatorial al afirmar que aquesta figura no estava contemplada en cap normativa i per tant si la Federació de Caça ho creia convenient es podia nombrar a dit la persona encarregada d’ocupar aquest càrrec. La sorpresa va ésser general i la majoria de presidents assistents es varen preguntar per què servia la seva presencia, donat que la Federació semblava que faria sortir la persona que ella volgués. Per això la majoria d’assistents es va aixecar i marxar mentre de forma sarcàstica el Sr. Piera els invitava a fer-ho.

Cinquè:I que ens dieu de la forma de votar? Denigrant, jutgeu vosaltres mateixos. Es va demanar qui eren els presidents, i una vegada localitzats se’ls citava a la taula presidencial un a un , on se’ls hi posava una llista amb els dos noms i tenien que posar una creu en el que ells volien. Tot això davant la vista de la taula , per tant la Federació podia veure qui votaven cada un dels presidents. Fet aquest totalment antidemocràtic i una forma més de coaccionar als presidents que atònits no es creien el que estava passant.

Sisè: Es va posar en boca dels representants ocellaires d’Osona, que aquests estaven decebuts dels polítics de CiU, va nombrar el nostre President Sr. Mas, el Diputat Sr. Espadaler i el conseller Sr. Pelegrí, també el Director General Sr. Escarihuela així com també el Subdirector General Sr. Alex Cuadros. De tots ells va afirmar que no havien complert les promeses fetes en la campanya electoral i que li havien arribat a afirmar que no votarien més a CiU. El tema polític va anar ''in crescendo'' en la seva intervenció i de les seves paraules també es va despendre que desprès d’això millor era no votar CiU.
Va afirmar que l’actual Conselleria d’agricultura estava malt assessorada i que estaven molt verds en el tema, i que si no hagués estat per la Federació no s’hauria fet res. Va afirmar que els actuals dirigents els relliscava el tema, per això ells van ésser els encarregats d’anar a buscar els partits polítics- PSOE-PP-ESQUERRA REPUBLICANA- que estaven d’acord de fer un decret per poder capturar fringíl•lids l’actual temporada. De nou va acusar el Sr. Pelegrí al afirmar que el decret que s’havia consensuat amb el Conseller se l’havia passat pel forro.
Vosaltres que penseu del fet que el nostre president indiqui a quin partit no votar?. Sr. President dediquis a la política, ja intuïm a quin partit pertany, deixi’ns tranquils, que els ocellaires estàvem més bé quan vostè no hi era.

Setè: ¿ Què opineu dels fets ocorreguts en la federació desde l'entrada de l'actual President ?.Primer va expedientar el president electe per la Federació Territorial de Barcelona, Sr. Josep Mª Panisello ,que era qui l’avia proposat, perquè en el seu moment se li va girar en contra, el Sr. Panisello va recorre el tribunal català de l’esport i aquest no va admetre el recurs per falta de competència. Ah sabeu qui era el president del tribunal de la Federació Catalana de Caça? com no el Sr. Joaquim Zarzoso, el mateix que ara fa les seves funcions.
Mesos més tard era la secretaria qui era acomiadada, qui portava més de trenta anys treballant en la Territorial de Barcelona, i la federació va tenir que pagar un pastón.

LA SETMANA VINENT EXPLICACIÓ DE LA REUNIÓ AMB EL GRUP AGRUPCAT, CELEBRAT EL PASSAT DISABTE DIA 23 AL LOCAL DE LA SOCIETAT LA “PRIMAVERA DELS BAGES” A SANT JOAN DE VILATORRADA.